ఏప్రిల్‌లో పనుల ప్రారంభానికి ఫోనిక్స్ గ్రూపు సన్నద్ధం