జన్మభూమి తో గ్రామ రూపురేఖలు మారుతున్నాయి: ముఖ్యమంత్రి