నదుల అనుసంధానంతోనే మహా సంగమం- ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు