బడ్జెట్‌లో శాఖాపరమైన కేటాయింపులు రాబట్టాలి: ముఖ్యమంత్రి