మగపిల్లలు కట్నం ఇచ్చి పెళ్ళి చేసుకునే రోజులు దగ్గరలో ఉన్నాయి : సీఎం