మన ఊరిలో 'జన్మభూమి' ని విజయవంతం చేయండి: ముఖ్యమంత్రి