రాజకీయాల కంటే రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే మనకు ముఖ్యం: చంద్రబాబు