స్వాతంత్య్ర పోరాటం గత చరిత్ర.... రాష్ట్ర ప్రయోజనాల పోరాటం ఇప్పటి చరిత్ర: సీఎం