2018లో రాష్ట్ర భవిష్యత్ ఉజ్వలంగా ఉంటుంది: ముఖ్యమంత్రి